Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest : ZBLTRANSPORT Sp. z.o.o. ul. Leśna 5, 44-187 Borowiany NIP 9691622587, REGON 366365962, KRS 0000658972

Inspektorem w ZBLTRANSPORT Sp. z.o.o jest:  NIE WYZNACZONO

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych będą przetwarzane w celu: sporządzenia umowy, kontaktowym, marketingowym, postępowania reklamacyjnego, przekazania danych firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie umowy (podwykonawcy, realizatorzy).


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa( Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem uregulowane umowami powierzenia danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa lub uzasadniony okres wskazany przez Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Podstawy prawne:

·Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

·Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395)

 

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.